26-27 października 2021

O wydarzeniu

Fundacja Rozwoju Aktywności „Progress” jest organizatorem „Forum Współpracy Polsko-Słowackiej Poza Obszarem Transgranicznym”. Celem wydarzenia jest budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między Województwem Świętokrzyskim a Żylińskim Samospravnym Krajem oraz województwami przygranicznymi, oraz stwarzanie możliwości dla współpracy pomiędzy partnerami z  Polski i ze Słowacji w ramach których omówione zostaną kwestie wspólnych działań w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki, ochrony i promocji zdrowia.

O podujatí

Nadácia rozvoja aktívnosti Progress sú organizátormi „Fórum poľsko-slovenskej spolupráce mimo cezhraničných oblastí“. Cieľom podujatia je budovanie dobrých susedských vzťahov medzi Svätokrížskym vojvodstvom a Žilinským samosprávnym krajom ako aj ďalšími prihraničnými vojvodstvami a krajmi, ďalej budovanie možností spolupráce medzi partnermi z Poľska a zo Slovenska, pričom témou rozhovorov budú možnosti spoločného postupu v odvetví turistiky, kultúry, hospodárstva, ochrany a propagácie zdravia.

Prowadzący - Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu Waszturystyka.pl

Program wydarzenia

Polska wersja językowa

11:30 – 12:00 – Rejestracja uczestników. Przerwa kawowa.

12:00 – 12:20 – Oficjalne otwarcie Forum:

Przedstawienie zaproszonych Gości

Przemówienia

12:20– 13:30 – Współpraca gospodarcza – doświadczenia i perspektywy

Moderator: Daniel Bijata

 1. Doświadczenia w dotychczasowej współpracy polsko-słowackiej
  Zuzana Scepanova – radca handlowo-ekonomiczny Ambasady Słowacji w Warszawie
 2. Wyzwania współpracy gospodarczej w okresie popandemicznym
  Karolina Anna Bielik – PRO POLONIA
 3. Prawno-formalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji
  Dawid Widzyk – pełnomocnik Polsko-Słowackiej Izby Gospodarczej
 4. Projekty transgraniczne na obszarze polsko-słowackim
  Michał Patus – Departament Funduszy Żylina

Dyskusja: Co mogą zyskać polscy przedsiębiorcy na współpracy ze Słowacją?
Zuzana Scepanova – radca handlowo-ekonomiczny Ambasady Słowacji w Warszawie, prof. dr hab. Jarosław Karpacz

13:30-14:30 – Fundusze europejskie

 1. Interreg – programy współpracy transnarodowej i międzyregionalnej 2021-2027 
  Teresa Marcinow – Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej – Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 2. Europejskie fundusze regionalne w nowej perspektywie finansowej
  Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 3. Projekty parasolowe Interreg realizowane poza obszarem transgranicznym
  Michał Patus – Departament Funduszy Żylina

Dyskusja: Jak przygotować się do realizacji wspólnych projektów turystycznych ?

Teresa Marcinow – Departament Współpracy Terytorialnej MFiPR
Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Rozwoju i Inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Michał Patus – Departament Funduszy Żylina
Tomasz Michałowski – Polska Organizacja Turystyczna
Konrad Januszewski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14:30-15:30 – Obiad – Restauracja Da Vinci

15:30 – 16:30 – Zarządzanie turystyką

 1. Karta turystyczna – zasady działania, przywileje
  Darina Bartkova – Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Liptov,
  Maros Badan – Klaster Orava
 2. Digitalizacja wyzwań i problemów turystycznych
  Daniel Bijata – projekt manager słowacko-polskiej współpracy Region Orava,
  Frantisek Ferancik PAYSY

Dyskusja: Jak zarządzać produktami turystycznymi w pandemii?

Darina Bartkova Liptov,
Arkadiusz Opoń POT,
Martin Pavlik – Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej

17:00 -18:00 Atrakcje polskich i słowackich regionów turystycznych

 1. Oferta uzdrowiskowa (dla Polaków – na Słowacji i dla Słowaków – w Polsce)
  Michał Maroński – wiceburmistrz Busko-Zdrój
  Paweł Patrzałek – Dyrektor Malinowy Zdrój
 2. Świętokrzyska turystyka aktywna – rowerowa i narciarska
  Dorota Czesak – Miasto Kielce

Dyskusja: Co zrobić, aby oferta była bardziej atrakcyjna?

Darina Bartkova – Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Liptov
Marcin Piętak – dyrektor ROTWŚ
Tomasz Wójcik – Carpathian Race
Dorota Czesak – Miasto Kielce
Jan Bosnovic – TMR

Panel dla przedsiębiorców:

16:30 – 17:00 – Integrujemy przedsiębiorców. 

17:00 – 18:00 – Spotkania B2B  branż:

 1. Turystyka
 2. Gospodarka
 3. Przetwórstwo żywności
 4. Budownictwo
 5. Przemysł opakowań i tworzyw sztucznych
 6. Automotive

18:00 – 18:40 –Kultura i turystyka

 1. Uwarunkowania podobieństw i różnic w postrzeganiu dziedzictwa kulturowego 
  Jadwiga Czopek – Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
 2. Dziedzictwo UNESCO
  Maria Jagnesakova – Zamek Orawski
  Michał Poros – Geopark Świętokrzyski

Dyskusja: Wpływ kultury na rozwój turystyki

Adrian Kromka – Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie
Jadwiga Czopek – Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
Maria Jagnesakova – Dyrektor Zamku Orawskiego
ks. Jan Oleszko – zastępca Rektora Klasztoru Karczówka
Michał Poros – Geopark Świętokrzyski
Dominik Kowalski – przewodnik, rycerz Ziemi Świętokrzyskiej

18:40 – 19:15 – Winne podróże – enoturystyka

 1.  Małokarpacki Szlak Winny 
  Milan Pavelka – Honorowy Przewodniczący MVC
 2. Świętokrzyski Szlak Wina
  Maciej Glinka – Fundacja Świętokrzyskie Winnice

19:45 – 23:00 – Uroczysta kolacja – wieczór słowacki – Restauracja Da Vinci

8:00 – 09:00 Śniadanie
9:30 – 13:30  Zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu – Zamek Królewski w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej

Slovenská jazyková verzia

11:30 – 12:00 – Registrácia účastníkov. Bezpečnosť Covid19.

 1. Prestavka na kávu. 
 2. Otvorenie výstavy „This is Slovakia“

12:00 – 12:20 – Oficiálne otvorenie Fórum:

Predstavenie pozvaných hostí.

12:20– 13:30 – Hospodárska spolupráca – skúsenosti a perspektívy

 1. Skúsenosti v doterajšej poľsko -slovenskej spolupráci

 2. Výzvy hospodárskej spolupráce v postandemickom období

 3. Právne a formálne podmienky hospodárskej činnosti na Slovensku

 4. Cezhraničné turistické projekty poľsko-slovenské

Diskusia: Čo môžu poľskí podnikatelia získať spoluprácou so Slovenskom?

13:30-14:30 – Európske fondy

 1. Národné európske fondy v novom finančnom výhľade (východné Poľsko, Interreg, stredná a východná Európa, región Baltského mora) 
 2. Európske regionálne fondy v novom finančnom výhľade
 3. Zastrešujúce projekty Interreg realizované mimo cezhraničnej oblasti. 

Diskusia: Ako sa pripraviť na realizáciu spoločných turistických projektov?

14:30-15:30 – Obed – Reštaurácia Da Vinci

15:30 – 16:30 – Manažment turizmu

 1. Turistická karta – pravidlá prevádzky, privilégiá

 2. Digitalizacie turizmu vyzvy a problemy,

Diskusia: Ako riadiť produkty cestovného ruchu v pandémii?

16:30 -17:00 – Turistiscka ponuka,

17:00 -18:00 – Príťažlivosť poľsko-slovenských turistických regiónov

 1. Ponuka kúpeľov (pre Poliakov – na Slovensku a pre Slovákov – v Poľsku)
 2. Ponuka aktívnej turistiky – cyklistika a lyžovanie 

Diskusia: Čo robiť, aby bola ponuka atraktívnejšia?

Panel pre podnikateľov:

16:30 – 17:00 – Integrácia podnikateľov

17:00 – 18:00 – Stretnutia  B2B:

 1. Turistika
 2. Hospodárstvo
 3. Spracovanie potravín
 4. Stavebníctvo
 5. Obalové materiály
 6. Automotive
 7. Energetika

18:00 -18:40 – Kultúra a turistika

 1. Kulturne podmienky podobnosti a rozdiely vo vnimani kulturneho dedicstva.
 2. Dedicstvo UNESCO

Diskusia: Vplyv kultury na rozvoj cestovneho ruchu

18:40 -19:15 – Vínne cesty – enoturistika

 1. Ponuka enoturistiky malokarpatských a Świętokrzyskích vínnych ciest Malokarpatská vínna cesta

  2. Vinársky chodník Świętokrzyskie – Nadácia vinohradov Świętokrzyskie 

19:45 – 23:00 – Slavnosta vecera – vecer polsko-slovensky – Restauracia Da Vinci

09:00 -09:00 –Raňajky

09:30 – 13:30 – Nasteva turistickych atrakcii regionu

Gdzie?

Zespół Pałacowo-Parkowy w Podzamczu
ul. Podzamcze 45,
26-060 Chęciny

Kontakt

Daniel Bijata

Dyrektor wydarzenia +48 694 645 920

Fundacja Rozwoju Aktywności „PROGRESS” jest organizacją pozarządową prowadzącą swoją działalność od 2014 r. Celem nadrzędnym organizacji jest wspieranie regionalnego rozwoju społeczno– ekonomicznego, w szczególności poprzez: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz propagowanie inicjatyw w dziedzinie kultury, sztuki i sportu. Od 2020 r. współpracujemy z Instytutem Słowackim w Warszawie. Dzięki tej współpracy do chwili obecnej udało się nam zorganizować wieczór kultury słowackiej, wernisaż wystawy GOOD IDEA SLOWAKIA, występ zespołu Braci Jędrychowskich, obchody 30 rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. W roku 2021 nawiązaliśmy także współpracę z Ambasadą Słowacji w Warszawie. Bliskość kulturalna, komunikacyjna sprawiły, że zarówno Polska jak i Słowacja są dla siebie bardzo atrakcyjnymi rynkami – dostrzegając możliwość współpracy gospodarczej podjęliśmy działania mające na celu zbliżenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego, a krajem Żylińskim, nie wykluczając innych regionów. Województwo Świętokrzyskie z uwagi na fakt, iż znajduje się poza obszarem transgranicznym znajdowało się poza zainteresowaniem partnerów ze Słowacji z uwagi na silną współpracę polsko-słowackich województw przygranicznych w ramach Interreg-u. Zależy nam na włączeniu województwa świętokrzyskiego w obszar współpracy polsko-słowackiej, gdyż nie tylko jesteśmy atrakcyjni gospodarczo, turystycznie, ale także możemy być partnerem do projektów realizowanych w ramach INTERREG – bardzo zależy nam na obaleniu mitów i wzajemnej promocji gospodarczo-turystyczno-kulturalnej. W związku z tym zapraszamy serdecznie do udziału w I FORUM WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ POZA OBSZAREM TRANSGRANICZNYM w PODZAMCZU.

Nadácia rozvoja aktivnosti „PROGRESS“ je mimovládna organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť od roku 2014. Hlavným cieľom organizácie je podpora regionálneho sociálno-ekonomického rozvoja, a to najmä: podporou rozvoja podnikania, pôsobením sociálne vylúčenie a podpora iniciatív v oblasti kultúry, umenia a športu.  So Slovenským inštitútom vo Varšave spolupracujeme od roku 2020.  Vďaka tejto spolupráci sa nám zatiaľ podarilo zorganizovať večer slovenskej kultúry, otvorenie výstavy GOOD IDEA SLOWAKIA, vystúpenie kapely Braci Jędrychowski a oslavu 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny.  V roku 2021 sme nadviazali spoluprácu aj so slovenským veľvyslanectvom vo Varšave.  Vďaka kultúrnej a komunikačnej blízkosti sú Poľsko a Slovensko pre seba navzájom veľmi atraktívnymi trhmi – uznávajúc možnosť hospodárskej spolupráce sme podnikli kroky na priblíženie a sprísnenie spolupráce medzi inštitúciami, podnikateľmi zo Świętokrzyskieho vojvodstva a žilinskou krajinou, nevynímajúc regiónoch.  Świętokrzyskie vojvodstvo, vzhľadom na to, že sa nachádza mimo cezhraničnej oblasti, bolo kvôli silnej spolupráci poľsko-slovenských pohraničných vojvodstiev v rámci Interregu mimo záujmu slovenských partnerov.  Chceme zahrnúť Świętokrzyskie vojvodstvo do oblasti poľsko -slovenskej spolupráce, pretože sme nielen ekonomicky a turisticky atraktívni, ale môžeme byť aj partnerom projektov INTERREG – veľmi si potrpíme na odhalení mýtov a vzájomných ekonomických, turistická a kultúrna podpora.  Preto vás srdečne pozývame na účasť na 1. FÓRE POĽSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE MIMO PRÍHRANIČNÚ OBLASŤ v PODZAMCZ.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Patronaty

Patroni medialni